Jouw Welzijn
onze zorg!

Zoekveld

Privacyverklaring OCMW Lebbeke - versie 1.30 (05/09/2018)

Om als OCMW een goede dientverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens.  Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens.  WIj zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR - link:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL).

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd.  Dit kan enkel:

  • om een wettelijke verplichting na te komen
  • voor de goede vervulling van de taak van het lokaal bestuur
  • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven
  • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou
  • om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid in te dijken

Proportionaliteit

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om.  Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

Doorgifte

Wij geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is.  Als we voor het uitvoeren van een taak of voor het opstellen van een dossier beroep moeten doen op een andere overheidsinstelling of op een extern bedrijf (bijv. een softwarefirma of adviesbureau), dan mogen zij je gegevens alleen verwerken binnen het afgesproken kader.

Wij wisselen je gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen.  Daarbij worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven.  In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving vooraf.

Bewaring

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving.  Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken.  Daarbij worden jouw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

  • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze gebruikt worden - je kunt hierover verdere toelichting krijgen
  • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren
  • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn
  • recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens niet meer te gebruiken.

Je kunt je rechten uitoefenen door ons te contacteren.  Voor onze contactgegevens, zie onderaan.  Je zult steeds je identiteit moeten aantonen door een kopie of scan van je elektronische identiteitskaart (voor- en achterkant).  WIj laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren.  Als we niet aan je rechten kunnen voldoen, dan zulen wij dit motiveren.

Nieuwsbrieven

Wij sturen verschillende soorten nieuwsbrieven vanuit onze diensten.  Je ontvangt deze als je hierop inschreef of gekend bent als klant van één van onze diensten.  Wens je een bepaalde soort nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan kun je je uitschrijven door te klikken op de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief.

Beeldmateriaal

Bij de activiteiten die door ons worden ingericht, kunnen er foto's en sfeerbeelden worden gemaakt.  Hiervoor kunnen wij niet altijd je toestemming vragen.  Stel dat je herkenbaar bent op een dergelijke foto of video, dan mag je ons vragen om deze te verwijderen.  Wij zullen hiervoor het nodige doen.

Bij het maken en publiceren van gericht beeldmateriaal zullen wij van tevoren om je toestemming vragen.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Tracking

Wij maken geen gebruik van tracking.

Data mining

Wij doen niet aan data mining.

Contactgegevens

Heb je vragen, opmerking of klachten, laat het ons dan weten.

Dit kan per e-mail naar sys.OCMW.lebbeke.be.

of per brief naar: OCMW Lebbeke, Brusselsesteenweg 47, 9280 Lebbeke.

Onze functionaris voor gegevensbescherming (ook wel Data Protection Officer of DPO) is ook langs deze weg bereikbaar.

Daarnaast heb je het recht een klacht neer te leggen bij de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) op toezichtcommissie@vlaanderen.be of op Vlaamse Toezichtcommissie, Havenlaan 88, 1000 Brussel.

Grbuik hiervoor het modelformulier van de VTC (http://vtc.corve.be/klachten.php)

Historiek

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als de omstandigheden dit vereisen.  Het versienummer en de datum in de titel geven de recentste wijziging aan.

Share/Save